Wicasa Group Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

 

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti (“Şirket” veya “Wicasa Group”) “VeriSorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK’de belirtilen durumlar için işleyebilecektir. Şirketimiz olarak KVKK 10. maddesi uyarınca sizleri, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 

1.Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, Wicasa Group olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

İşleme” terimi ile; KVKK’de düzenlenenler de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kast edilmektedir. Kişisel verilerinizi Şirket içinde yetkilendirilmiş personel işleyebilecektir.

 

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, paylaşmanız halinde telefon numaranız KVKK’de öngörülen temel ilkelere uygun olarak, faaliyetlerimizin icra edilebilmesi,hizmetlerimizin iyileştirebilmesi, her türlü bilgilendirme, iş birimlerimiz tarafından gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenerek, bu işlenme amaçlarıyla uygun süre zarfında elektronik ortamda ve fiziksel olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır.  Şirketimiz tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

 

3.Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’de öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nin 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecek, bunlarla paylaşılabilecek ve/veya bu kişilere kişisel verilerinize erişim hakkı verilebilecektir.

Adınız, soyadınız, ve e-posta adresiniz ve paylaşmanız halinde telefon numaranız iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile iş ortağımız Pekin Bayar Mizrahi Hukuk Bürosu ve Murat Erdör Danışmanlık Limited Şirketi ile paylaşılacaktır.

Wicasa Group_olarak kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, kişisel bilgilerin yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz.

 

4.Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve paylaşmanız halinde telefon numaranız elektronik olarak ve yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nin 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında KVKK madde 5/2 (f) uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanrak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5.KVKK’nin 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Wicasa Group HacıMehmet Sok T.İşBanakası Blokları E Blok No 24/12 Kadıköy İstanbul adresine bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz veya Wicasa Group info@wicasa.com.tradresine iletmeniz halinde, talebiniz değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

KVKK’nin “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; işlenilip işlenilmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; aktarıldığı üçüncü kişilerce yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’ye aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz. 

 

Wicasa Group ( C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti)
Adres              : Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Sok. T.İş Bankası Blokları E Blok 24/12 Kadıköy/İstanbul
Tel                  : 0 ( 2126 ) 467 13 14

Mersis No       :0195019194300013

 

 

Faydalı Sohbetler Me Consultancy tarafından düzenlenmektedir. Me Consultancy, dijital uygulamalara ve platformlara doğru inanılmaz bir hızla evrilmenin yaşandığı günümüzde iş hayatının nasıl şekilleneceği, Endüstri 4.0, e-posta pazarlama, e-ticaret, dijital pazarlama konularında eğitim, etkinlik ve dijital dönüşüm danışmanlığı hizmetleri sunuyor.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin